कोभिड रोग विरुद्ध Pfizer खोपको थप मात्रा लगाउने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति: २०७९/०४/०६

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):