कृषि शाखा - ५०% अनुदानमा आलुको उन्नत बिउ, ईलेक्ट्र्रिक स्प्रेयर तथा डिजिटल तराजु र मिनीटिलर वितरण कार्यक्रम

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):