कार्यालय सहयोगी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको विज्ञापन प्रकाशित मिति : २०८१/०१/२१

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):