औषधी उपचार बापत खर्च पाउने व्यक्तिहरुको अभिलेख

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):