औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०२/२४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):