महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

न.प.स्वा.प्रा. (सहायक स्तर पाँचौं)