७ नं वडा कार्यालयको नव निर्मित कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रम | २०७८ माघ २८