२०७७ माघ १४ गते देखि फागुन ७ गते सम्म कोभिड -१९ विरुद्धको कोभिशिल्ड (COVISHIELD) खोपको पहिलो मात्रा लिएकासबैलाई सो खोपको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):