स्थानीय तहमा पञ्जीकरण, सामाजिक सुरक्षा र दैनिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी २ दिने क्षमता विकास कार्यक्रम का केही झलकहरु