सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति : २०७९/०८/०१

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):