सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित मिति : २०८०-१०-०७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):