सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरुको सुची अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०४/०५ )

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):