समयमै योजना सम्झौता गरी सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):