संकलित थ्रोट स्वाब नमुनाहरुको कोरोना भाइरस परीक्षण सम्बन्धमा महालक्ष्मी नगरपालिकाको विज्ञप्ती

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):