बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):