बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशत मितिः २०७९।११।१६)