बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/१०/०८