बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।११।२१)