बोलपत्रको Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):