प्राविधिक सहायकको योग्यता र अनुभव, प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची र पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी।