प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची र लिखित परीक्षाको मिति प्रकाशन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):