नतिजा प्रकासन गरिएको बारे ।

आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को नतिजा प्रकासन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):