नगर विपद व्यवस्थापन समितको कोभिड-१९ कोरोना भईरस संक्रमण रोकथाम र पूर्वतयारीका विषयमा बसेको बैठक ।