नगर परिषदबाट पारित योजनाको विवरण

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):