ध्यानाकर्षण भएको सम्बन्धी सूचना । २०७८ वैशाख १९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):