कोभिड १९ विरुद्धको pfizer-BioNTech खोपका लागि खोप केन्द्र थप तथा संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८ पौष २७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):