एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक को करार सम्झौता गर्न उपस्थित हुने सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):