एकीकृत घुम्ती सेवा शिविरको सूचना प्रकाशित मिति २०८९१/०३/१७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):