आ.व ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने विषय सम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।