आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (सूचना प्रकाशत मितिः २०७९।११।१६)