आइसोलेसनमा बसेको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):