अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):