अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु बन्द गरिएको सम्बन्धी महालक्ष्मी नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना ।