महालक्ष्मी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय ललितपुरको करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना (पद रोजगार संयोजक)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):