महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

२०७४ साल आषाढ १३ गते देखि २०७५ साल आषाढ २८ गतेसम्मको नगरकार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरु