सूचना प्रविधि अधिकृतको संक्षिप्त सूची र परीक्षा मिति कायम सम्बन्धी सूचना