महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

विना स्वीकृति वा स्वीकृत नक्सामा हेरफेर गरी बनाएको घर नक्साको निवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: