महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

भाइब्रेसन जडित स्वायत कम्पेक्टर खरिद तथा नगरपालिकाको सभा हल निर्माण सम्बन्धी राजधानी पत्रिकामा मिति २०७४\२\२० गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सुचना