महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

बिना स्वीकृति वा स्वीकृत नक्सामा हेरफेर गरी बनाएको घर नक्सालई मौका सम्बन्धी सूचना